Данни за студента

За да получите информация за студент, моля въведете ЕГН (единен граждански номер), ЛНЧ (личен номер на чужденец) или ЛИН (личен индентификационен номер на чуждестранен гражданин от оригинален документ за самоличност).

ЕГН/ЛНЧ
ЛИН

Данните са актуални за 2021 / 2022 учебна година, летен семестър (1 март 2022 г.)
Последна актуализация: 25 ноември 2022 г.

Информация

Регистърът на всички действащи и прекъснали студенти и докторанти функционира от 2006 г.
Той поддържа подробна база данни за броя на новоприетите и броя на обучаваните студенти и докторанти (български и чуждестранни граждани) в акредитираните висши училища на територията на Република България.

Регистърът предоставя информация за студентския статус на лицата, спрямо семестъра към датата на поискване на информацията, като съдържа: студентски статус на лицето (действащ или прекъснал), висше училище, в което се обучава, образователно-квалификационна степен, специалност, курс, форма на обучение.

Достъпът до данните се осъществява чрез въвеждане на ЕГН/ЛНЧ/ЛИН и факултетен номер.
Търсенето се извършва по факултетния номер за съответна специалност. В случай че студентът се обучава (или се е обучавал) в няколко специалности, за всяка от тях търсенето трябва да бъде извършено поотделно.

Статистическа информация